Coronavirus.

Status 26-05-2020 - 9.00 uur

Vanaf 8 juni: kinderopvang volledig open.

Wij blijven hierbij in alle gevallen de adviezen van de overheid en het RIVM volgen.

Tot 8 juni: huidige maatregelen en noodopvang

Tot aan de volledige openstelling blijven de huidige maatregelen gelden. Dat betekent voor dagopvang (2-5 jaar) dat kinderen van harte welkom zijn op de gebruikelijke dagen en tijden.

De naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar die naar het reguliere basisonderwijs gaan wordt tot 8 juni afgestemd op de dagen dat zij naar school gaan. Het aantal dagdelen dat u normaal volgens uw contract gebruikt vormen hierbij het uitgangspunt.​ 

Kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar die naar speciaal (basis)onderwijs gaan, gaan sinds 11 mei weer volledig naar school. Dit betekent dat zij nu al op de gebruikelijke dagen en tijden conform contract welkom zijn bij KluppluZ.

Voor de kinderen in de leeftijd van 13-18 jaar die gebruik maken van het voortgezet (speciaal) onderwijs geldt dat onze locatie tot 8 juni enkel geopend is voor noodopvang.

Vanaf 8 juni: reguliere opvang.

Vanaf 8 juni bieden wij onze begeleiding aan volgens de afspraken in uw reguliere contract. Dit geldt voor dagopvang, ambulante begeleiding, onderzoek en begeleiding en de buitenschoolse opvang tot en met 18 jaar.

Noodopvang.

Op 8 juni stopt de noodopvang overdag. Noodopvang in de avonden, nachten en in het weekend is alleen open voor ouders die in de zorg werken. Heeft u toch behoefte aan extra noodopvang en komt u hiervoor in aanmerking? Neem contact op met de mentor van uw kind, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Vraag en antwoord

1. ALGEMEEN
Op welke websites vind ik meer algemene informatie? 


2. PRAKTISCH
In alle gevallen: klachtenvrij
We volgen hiervoor de thuisblijfregels gezondheid kinderen volgens de richtlijnen van het RIVM. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

  • Kinderen met de volgende klachten blijven thuis: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen, benauwdheid of verhoging tot 38 graden Celsius.   
  • Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis.  
  • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben.  
  • Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven de 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis.  
  • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.  
  • Als iemand in het huishouden van de kinderen positief is getest op corona, moeten kinderen 14 dagen thuisblijven na het laatste contact met de patiënt. Diegene blijft in isolatie totdat hij of zij 24 uur klachtenvrij is. 
  • Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).

Hoe gaan we om met kinderen die chronische klachten/ hooikoorts hebben?
Voor kinderen met chronische verkoudheid en luchtwegklachten/ hooikoorts e.d. is de RIVM-richtlijn versoepeld. Neem contact op met de mentor van uw kind voor meer informatie.

Waar kan mijn kind terecht voor BSO wanneer de locatie niet open is voor school? 
Tot 8 juni kan er in overleg met de locatie gebruik gemaakt worden van bso op een andere locatie wanneer de betreffende locatie op die dag niet open is.  

Mijn kind zou nu komen wennen. Gaat dit door?  
Ja, de wendagen gaan weer door. Natuurlijk wel conform de RIVM-richtlijnen en altijd in overleg met de locatie.

Zijn er feesten en wordt er getrakteerd op de locaties? 
Zolang de RIVM-richtlijnen gelden, wordt er op onze locaties geen feesten gehouden en niet getrakteerd. Niet voor verjaardagen, geboortes, afscheid, zomerfeest e.d. Hiertoe is besloten om de kans om besmetting te verkleinen. Verjaardagen kunnen op de groep worden gevierd, maar zonder traktaties (hieronder vallen ook zowel de eetbare als de niet-eetbare traktaties). 

Waar vind ik meer informatie over jeugdzorg in de regio West-Brabant?
Bekijk de veelgestelde vragen op de website van regiowbo op www.regiowbo.nl/faq/

3. NOODOPVANG 
Zijn de locaties open voor noodopvang?  
Zonder tegenbericht blijven onze locaties geopend voor noodopvang van kinderen die klachtenvrij zijn en waarvan tenminste één ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep. 

4. FINANCIEEL
Krijg ik mijn geld terug van de uren dat ik geen gebruik maak van de kinderopvang? 
De Rijksoverheid schrijft daar op dit moment het volgende over: 

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal).

In de maand juni, uiterlijk juli, zal de vergoeding uitgekeerd worden. Mocht het in het kader van de Coronamaatregelen nodig zijn dat de kinderopvang langer gesloten blijft, dan kan de periode waarover de vergoeding berekend wordt, verlengd worden. Dan kan het iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling in juli. Aan gebruik van noodopvang zijn geen extra kosten verbonden.

Ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen de vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank terug.

Bekijk hier de informatie van de Rijksoverheid.

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders compenseren?  
De Rijksoverheid schrijft daar op dit moment het volgende over: 

Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen. Om voor de zomer tot betaling over te kunnen gaan is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag in de maanden juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Voor wie is de compensatie bedoeld?  
Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden. 
Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de opvangorganisatie vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal). 

School past de schooltijden aan, wat betekent dat voor mij? Wie gaat de extra kosten betalen? 
De BSO is open op reguliere tijden, zoals in uw contract vermeld. Als een school de schooltijden wil aanpassen, dan is het (ook in de situatie na 8 juni) van belang dat scholen en BSO’s afspraken maken over de aansluiting tussen school en de BSO. 
Als een school kiest voor aangepaste schooltijden, dan kan die school de tijd overbruggen voor de opvang van de kinderen tot de reguliere BSO-tijd. Mocht de BSO kinderen eerder kunnen ophalen, dan kan de BSO de extra opvanguren in rekening brengen bij de ouders. Dit betekent dat het contract, dat de ouder met de BSO heeft, moet worden aangepast. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.  
 
Wanneer kan ik de vergoeding verwachten? 
In de maand juni, uiterlijk juli, zal de vergoeding uitgekeerd worden. Mocht het in het kader van de coronamaatregelen nodig zijn dat de kinderopvang langer (gedeeltelijk) gesloten blijft, dan kan de periode waarover de vergoeding berekend wordt, verlengd worden.  

Hoeveel vergoeding kan ik verwachten? 
De hoogte van de vergoeding benadert de eigen bijdrage zoveel mogelijk. De Rijksoverheid vergoedt het deel tot de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs (€ 8,17 voor kinderdagopvang, € 7,02 voor buitenschoolse opvang en € 6,27 voor gastouderopvang). 
De vergoeding hangt verder af van een aantal gegevens die op peildatum 6 april bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn: het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren kinderopvang en de hoogte van het verzamelinkomen. Hierdoor kan het zijn dat de compensatie enigszins afwijkt van de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage. 
 
Ik heb meer kinderopvang betaald dan dat ik terug krijg, hoe zit dat? 
Omdat de betalingen gebaseerd zijn op de gegevens die bekend zijn op 6 april, kan het zijn dat er sprake is van verschillen. De overheid vraagt begrip voor kleine afwijkingen in de uiteindelijke betaling. 
Het kan zijn dat ouders voor die datum bepaalde wijzigingen, zoals meer uren opvang, nog niet hadden doorgegeven. Afhankelijk van het aantal uur opvang (meer of minder uren dan voorheen), zouden zij bijvoorbeeld een hogere of lagere kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Dit kan mogelijk leiden tot een verschil in wat u betaald heeft aan eigen bijdrage en wat u straks ontvangt. 
Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken. 
Daarnaast geldt de vergoeding van de overheid tot de maximum uurprijs. Als u een tarief betaalt dat hoger ligt, dan krijgt u dat deel terug van de kinderopvang. Wij betalen het bedrag boven de maximale uurprijs aan u terug. Wij rekenen dit over de periode van 16 maart tot en met 7 juni. 

 

Moet ik alle kosten blijven betalen aan de kinderopvang?
Ja. Ouders die de factuur voor de kinderopvang betalen krijgen de eigen bijdrage door de rijksoverheid vergoed zolang het maatregelenpakket met betrekking tot kinderopvang en scholen voortduurt. Wanneer u de factuur blijft betalen bent u verzekerd van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen. 

Heeft u nog andere vragen?
Heeft u een vraag die ondanks deze informatie nog niet is beantwoord? Stel deze dan via een e-mail aan info@kluppluz.nl.

corona-poster.png