Groepsbegeleiding

KluppluZ biedt extra ondersteuning aan kinderen die dat (tijdelijk) nodig hebben. Dit kan zowel individueel als in een groep. Gespecialiseerde groepsbegeleiding is afhankelijk van de begeleidingsbehoefte van uw kind en daarom helemaal op maat. Het streven is om uw kind, wanneer mogelijk, terug te begeleiden naar een reguliere setting. Maar het kan ook zijn dat er bij uw jonge kind wordt gesignaleerd dat hij of zij nog niet schoolrijp is en dat er complexere vragen op meerdere ontwikkelingsgebieden zijn ontstaan. Uw kind kan dan baat hebben bij de onderwijs-instroomgroep.

Gespecialiseerde groepsbegeleiding

Wat is gespecialiseerde groepsbegeleiding?
KluppluZ biedt gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Doel van deze begeleiding is uw kind versterken in zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Het ene kind heeft een grotere begeleidingsbehoefte dan het andere. Daarom biedt KluppluZ groepsbegeleiding en -ondersteuning op maat.

Voorafgaand aan het traject worden samen met ouders of verzorgers en de verwijzer afspraken gemaakt over de begeleiding. Het doel van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag van uw kind en/of uw omgeving. Door laagdrempelige groepsbegeleiding van KluppluZ in te zetten, kan een zwaardere behandelvorm mogelijk uitblijven. Zo wordt tevens de thuissituatie ontlast, wat voor meer rust in de omgeving van u en uw kind kan zorgen.

Wanneer blijkt dat uw kind of omgeving een grotere ondersteuningsbehoefte heeft dan alleen de groepsbegeleiding, kan KluppluZ ook individuele begeleiding thuis of op school bieden. Hiervoor kan bijvoorbeeld thuisbegeleiding of een onderwijs-zorgarrangement worden ingezet. Daarnaast kunnen deze kinderen aansluiten bij de verschillende trainingen die KluppluZ biedt.

 

Informatie aanvragen

Voor wie is het?​
​Gespecialiseerde groepsbegeleiding van KluppluZ is geschikt voor kinderen van 2 tot 18 jaar die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Denk hierbij aan kinderen met gedragsproblemen, een verstandelijke beperking, een (beperkte) ontwikkelings-achterstand en/of een ontwikkelingsstoornis (met een diagnose zoals ADHD, ASS, taal-, spraak- of motorische ontwikkelachterstand, ODD, NLD, cognitieve beperking of hechtingsstoornis). Ook kan KluppluZ worden ingezet voor kinderen bij wie de (thuis-) omgeving ontlast moet worden om de draagkracht en draaglast weer in balans te brengen.

Misschien heeft u voor uw kind naast begeleiding ook kinderopvang nodig, bijvoorbeeld omdat u werkt. In zo’n situatie bieden wij in enkele gemeenten groepsbegeleiding in combinatie met de Wet Kinderopvang (WKO). Deze begeleidingsvorm is een financiële samenwerking; het ene deel wordt betaald met subsidie door de gemeente en het andere deel wordt betaald door de ouders, omdat zij in aanmerking komen voor de WKO. Terwijl u aan het werk bent, biedt KluppluZ uw kind de juiste begeleiding en zorg. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

 

Onderwijs-instroomgroep

Wat is de onderwijs-instroomgroep?
Het kan zijn dat er bij uw jonge kind wordt gesignaleerd dat hij of zij nog niet schoolrijp is. Dit kan te maken hebben met meerdere factoren. Zo kan uw kind achterstand laten zien op een of meer ontwikkelingsgebieden, een taalachterstand hebben, om hulp moeten leren vragen, een betere concentratie nodig hebben of moeten leren dat hij op zijn beurt moet wachten. Deze signalen vragen om extra begeleiding om hem goed voor te bereiden op het basisonderwijs.

Met de onderwijs-instroomgroep biedt KluppluZ op een laagdrempelige manier preventieve ondersteuning aan kinderen in de leeftijd van 3,5 tot 5 jaar met als doel een goede voorbereiding op de basisschool. Door vroegtijdige ondersteuning aan te bieden in een schoolse setting, sluiten we aan bij het passend onderwijs. KluppluZ bereidt uw kind alvast voor op onderwijs (preventieve onderwijsbegeleiding) om hem zo de kans te geven om optimaal te kunnen starten.

In een schoolse setting volgt het jonge kind vier ochtenden in de week een programma waarin schoolse activiteiten centraal staan. Zo wordt er thematisch gewerkt en is er een gestructureerd dagritme. Er wordt geoefend met het werken in kleine groepjes, om hulp leren vragen, oefenen van luistervaardigheden (in de kring blijven ​zitten), taakgerichtheid, concentratie en omgaan met uitgestelde aandacht.

Voor wie is het?​
​De onderwijs-instroomgroep ondersteunt kinderen die nog niet schoolrijp zijn of complexere vragen hebben op meerdere ontwikkelingsgebieden.

Ook is er extra aandacht voor de taalontwikkeling, die o.a. door voorlezen wordt gestimuleerd.

​Onze gespecialiseerde medewerkers begeleiden het voorschoolse traject in een kleine groep. Een voorwaarde voor deelname aan dit traject is dat het kind al wel is aangemeld op de basisschool. Een traject duurt drie maanden en kan zo nodig worden verlengd met nogmaals drie maanden. KluppluZ verzorgt een warme overdracht aan de school waar het kind gaat starten, waarbij de mogelijkheid bestaat om verdere begeleiding te bieden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een onderwijs-zorgarrangement.

 

Informatie aanvragen