Onderwijsbegeleiding

Wanneer uw jonge kind nog niet schoolrijp is, kan hij of zij baat hebben bij de onderwijs-instroomgroep. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om verdere begeleiding te bieden in de vorm van een onderwijs-zorgarrangement. Voor schoolgaande (en leerplichtige) kinderen bij wie onderwijs tijdelijk niet mogelijk is, heeft KluppluZ het terug naar school-arrangement

Onderwijs-zorgarrangemen

Wat is het onderwijs-zorgarrangement?
Met het onderwijs-zorgarrangement van KluppluZ krijgen kinderen op school extra (preventieve) ondersteuning. Dit wanneer er signalen zijn ontstaan dat zij daar (tijdelijk) behoefte aan hebben. Met dit zorgarrangement kan worden voorkomen dat leerlingen veelvuldig een time-out krijgen of misschien zelfs geschorst worden. Samen met u en school stelt KluppluZ een begeleidingsplan op en wordt gekeken hoe uw kind betere aansluiting kan krijgen binnen het onderwijs. Hierbij vraagt zijn communicatie, gedrag en sociale ontwikkeling onze specifieke aandacht. 

KluppluZ vindt dat uw kind altijd centraal moet staan. Dit wordt ook in het passend onderwijs zo gesteld. Dit betekent bijvoorbeeld dat de school al in actie kan komen zodra er signalen zijn dat uw kind het moeilijk heeft als leerling. In het onderwijs-zorgarrangement gaat onze gespecialiseerde medewerker eerst met u, uw kind en de school in gesprek om te onderzoeken wat de ondersteuningsbehoefte is. Vervolgens ondernemen we actie om ondersteuning te bieden en de verbinding met school te houden, het probleem (indien mogelijk) op te lossen en uw kind in het schoolritme te houden. Dat is maatwerk; het ene kind is ermee geholpen als hij tijdelijk wat minder lessen volgt, de ander heeft een paar keer per week extra ondersteuning nodig en weer een ander kind is op de rit te houden door hem een deel van de week met zijn handen te laten werken.

Voor wie is het?
Het onderwijs-zorgarrangement ondersteunt leerkrachten, ouders en kinderen in het onderwijs, van wie wordt gesignaleerd dat zij extra ondersteuning nodig hebben. Voor kinderen kan dit zijn op gedragsmatig gebied, didactisch gebied of wanneer het het in hun (thuis)omgeving onrustig is.

 

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden, maar als gevolg van structuren, regelgeving en gewoonten is dit voor scholen zonder ondersteuning soms niet te realiseren.

Het onderwijs-zorgarrangement is kortdurend of voor een langere periode inzetbaar, afhankelijk van uw vraagstelling. Het doel is om kinderen en hun omgeving een passend aanbod te bieden en zo veel mogelijk aan te sluiten op de mogelijkheden en krachten van de leerling. Zo kan uw kind op zijn eigen wijze groeien en zich ontwikkelen.

 

Informatie aanvragen

 

Terug naar school-arrangement

Wat is het terug naar school-arrangement?
Met het terug naar school-arrangement biedt KluppluZ laagdrempelige ondersteuning aan schoolgaande (en leerplichtige) kinderen bij wie onderwijs tijdelijk niet mogelijk is.

Een belangrijke doelstelling van passend onderwijs is het terugdringen van het aantal kinderen dat thuiszit. Het onderwijs-zorgarrangement van KluppluZ biedt preventieve ondersteuning wanneer er signalen zijn ontstaan dat uw kind (tijdelijk) een extra ondersteuningsbehoefte heeft in het onderwijs. Helaas is het soms toch nodig om een kind tijdelijk niet (volledig) te laten deelnemen aan het onderwijs. Dit omdat hij bijvoorbeeld angstig is en daardoor snel boos wordt, het (zelf)vertrouwen niet (meer) optimaal is of wanneer er in de omgeving zodanige onrust is dat het kind hier hinder van ondervindt.

Wanneer een school handelingsverlegen is en moet besluiten dat uw kind (tijdelijk) niet langer kan deelnemen aan het onderwijs, heeft de desbetreffende school uiteraard zorgplicht. Deze kan in samenwerking met en met ondersteuning van KluppluZ worden vervuld in de vorm van het terug naar school-arrangement. Dit arrangement wordt uiteraard samen met u, de school en de leerplichtambtenaar afgestemd.

Tijdens het arrangement krijgt uw kind een-op-een-begeleiding. Het belangrijkste doel is dat zijn zelfvertrouwen wordt versterkt en daarbij succeservaringen worden opgedaan. 

Voor wie is het?​
Het terug naar school-arrangement ondersteunt vooral kinderen, maar daarnaast ook leerkrachten en ouders van kinderen in het onderwijs, bij wie klassikaal onderwijs (tijdelijk) niet haalbaar is.

 

Uw kind wordt tijdelijk ontzien voor het volgen van onderwijs en krijgt individuele begeleiding en ondersteuning. Dit wordt in eerste instantie voornamelijk gerealiseerd op emotioneel gebied, waarbij uw kind optimaal wordt gezien en gehoord.

De eerste stap is altijd rust geven aan het kind, waarbij het opbouwen van een vertrouwensrelatie van groot belang is. Daarnaast is er aandacht voor didactische ondersteuning. School is verantwoordelijk voor en verzorgt het didactische gedeelte, KluppluZ ondersteunt het begeleid inoefenen, na instructie van school. Het terug naar school-arrangement wordt afgesloten wanneer uw kind terugstroomt op de huidige onderwijsplek of wordt begeleid naar onderwijs op een nieuwe onderwijsplek.

 

 

INFORMATIE AANVRAGEN