NSCCT

De Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) is een niet-schoolse test die het leervermogen van leerlingen meet. De NSCCT kijkt naar het vermogen van de leerling om toekomstige kennis te verwerven, in tegenstelling tot veel testen die zich richten op de reeds verworven kennis. Aan de hand van de uitslag en nabespreking van de NSCCT kunnen leerkrachten hun instructies nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen.

​Ongeveer 50% van de schoolscores van een leerling wordt beïnvloed door het IQ. Andere factoren die een rol spelen in het functioneren van de leerling zijn motivatie, relatie met de leerkracht, verwachtingen en eventuele kindfactoren. Door zicht te krijgen op de capaciteiten van de leerling en deze te vergelijken met de leerprestaties (LOVS), wordt inzicht verkregen of de leerling naar vermogen presteert. Op deze manier kunnen onder- en bovenpresteerders in beeld worden gebracht. De NSCCT geeft antwoord op de vraag of de leerling voldoende profiteert van het geboden onderwijs.

​Voor de bespreking van de resultaten wordt de leerkracht gevraagd een inschatting te maken van het niveau van elk kind. De leerkracht gebruikt hierbij zijn dagelijkse ervaring met de leerling, de resultaten op de methodegebonden toetsen en natuurlijk zijn intuïtie. De leerkracht schat de leerlingen op vijf of tien niveaus in. Hiermee worden verwachtingen en opvattingen van de leerkracht over de leerlingen zichtbaar gemaakt. Dit is een belangrijk onderdeel, omdat hier al vaak verschillen te constateren zijn tussen de ingeschatte cognitieve capaciteit en de werkelijke capaciteit die middels de NSCCT in beeld gebracht wordt.

De NSCCT wordt klassikaal afgenomen en de afname duurt ongeveer één uur. De test bestaat uit vijf verschillende onderdelen met meerkeuze-opgaven. De leerlingen werken met een testboekje en geven hun antwoorden op een antwoordblad. Eventueel zijn ook invulboekjes beschikbaar. De test kan worden afgenomen in de groepen 4 tot en met 8. Het is dus mogelijk de NSCCT in meerdere leerjaren af te nemen om zo een steeds duidelijker beeld van de leerling te krijgen. In principe kan de test gedurende het hele schooljaar afgenomen worden. Voor de meest optimale resultaten wordt geadviseerd deze niet direct na de start van het nieuwe schooljaar af te nemen, maar de leerlingen een korte gewenningsperiode te bieden.

KluppluZ kan voor uw school de afname, scoring en interpretatie van de NSCCT verzorgen. Eventueel is het ook mogelijk om zelf als school de afname uit te voeren, onder verantwoording en begeleiding van een van onze orthopedagogen of psychologen, die zorg zal dragen voor de scoring en interpretatie. Door de testresultaten van de individuele leerling te bespreken en te vergelijken met de verwachtingen van de leerkracht, kunnen onderwijsbehoeften van de leerlingen goed in beeld worden gebracht.

INFORMATIE AANVRAGEN

Wij bieden onderzoek naar:

 • Sociaal-emotioneel welzijn en ontwikkeling
 • AD(H)D
 • Autisme
 • Gedrag
 • Leerontwikkeling
  • Gericht op het leerproces​
  • Dyslexie
  • Dyscalculie
 • Intelligentie- en hoogbegaafdheid
 • Schoolkeuzeonderzoek voor een soepele overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs