Schoolkeuze - NIO

Er is veel te doen over een goed schooladvies voor de leerlingen van groep 8, die het volgende schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaan.

Wat is de juiste schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs? De leerkracht van groep 8 (samen met intern begeleider en directeur) baseert het schooladvies voor de schoolkeuze na de basisschool op meerdere aspecten: wat de leerling heeft geleerd, de werkhouding en andere persoonlijke kenmerken. Dit proces is een gedegen afweging, die door elke school nauwkeurig gemaakt wordt. De Eindtoets Basisonderwijs (Cito, IEP, AMN-toets, Dia-eindtoets of ROUTE-8) geeft weer wat de leerlingen geleerd hebben (net als de Midden- en Eind-toetsen van Cito gedurende de schoolloopbaan). Daarnaast kent de leerkracht de persoonlijke aspecten van de leerlingen en kan de leerkracht een inschatting maken van de capaciteiten. Soms heeft een basisschool echter behoefte aan extra onderbouwing voor een goed schooladvies.

De Nederlandse Intelligentietest Onderwijsniveau (NIO) brengt de capaciteiten van leerlingen in beeld voor het bepalen van het juiste niveau van voortgezet onderwijs. Deze toets laat zien wat de verbale en symbolische intelligentie van de leerlingen is. De NIO is een betrouwbare en valide toets en daarom uitermate geschikt als second opinion voor een schoolkeuze-advies.
Scholen ontvangen van de deelnemende leerlingen het individuele schoolrapport met een schooladvies VO en een overzicht van de groep(en). Het individuele schoolrapport geeft een concreet advies voor het voortgezet onderwijs in relatie tot de capaciteiten van het kind.

​NIO en dyslexie
Bij de afname van de NIO bij leerlingen met dyslexie is het niet toegestaan om hulpmiddelen of extra tijd toe te passen. Sommige dyslectische leerlingen zijn gebaat bij aangepaste testmaterialen. Het testboekje en antwoordformulier kan voor dyslectische leerlingen vergroot worden aangeboden. Zijn er bij de afname leerlingen met dyslexie? Informeer dan naar de aangepaste versie van de toets.

Voordelen NIO

  • De NIO meet de capaciteiten van een leerling (wat een leerling in huis heeft), terwijl de eindtoets en de volgsysteemtoetsen meten wat een leerling op school heeft geleerd.
  • De afname van de NIO is niet gebonden aan een vast moment in het schooljaar, maar kan op elk moment betrouwbaar worden afgenomen. School kan het NIO-advies dus meenemen bij het opstellen van het schooladvies.
  • Uit onderzoek blijkt dat de NIO op langere termijn een betere voorspellende waarde heeft dan de Cito-eindtoets.
  • De NIO wordt klassikaal afgenomen door KluppluZ. Wij stemmen in overleg met school het moment van afname af.