Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Hieronder staan de meest gestelde vragen aan KluppluZ. Staat jouw vraag er niet tussen? Dan kun je mailen naar info@kluppluz.nl of bellen naar 040-294 89 39. Onze medewerkers van Planning en Advies helpen je graag verder.

Kinderen die lekker in hun vel zitten, ontwikkelen zich optimaal. Daaraan betekenisvol bijdragen vinden wij onze belangrijkste taak. Door een warme sfeer te creëren, met volop persoonlijke aandacht. En minstens zo belangrijk: door uit te gaan van wat kinderen zelf kunnen, hoe klein ze ook zijn. We geven kinderen de ruimte om het zelf uit te vinden en op eigen wijze op ontdekking te gaan. Te klauteren en te klimmen. Initiatief te nemen. Een keer te vallen en weer op te staan. Samen te lachen. En vooral eens buiten de lijntjes te kleuren. Want wij geloven dat ieder kind daar beter van wordt.

En toch komt het desondanks voor dat er kinderen zijn die (tijdelijk) net iets meer ondersteuning nodig hebben om tot die optimale ontwikkeling te kunnen komen. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, gedrag, cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling. Wanneer kinderen de voorwaarden om tot ontwikkelen te komen (nog) niet voldoende beheersen, heeft dit invloed op hoe zij zich voelen. Wat behalve bij het kind zelf, mogelijk ook voor spanningen in de thuissituatie kan zorgen. Voor die kinderen is er KluppluZ.

KluppluZ biedt gespecialiseerde begeleiding op maat aan kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Hierin onderscheiden we ambulante begeleiding (binnen de kinderopvang, het onderwijs en thuis) waar we in een vertrouwde omgeving, dichtbij huis, zo kort als mogelijk is en zo lang als noodzakelijk is, die ondersteuning bieden om juist voor die kinderen de voorwaarden te scheppen om optimaal tot ontwikkeling te kunnen komen.

Voor kinderen voor wie de ambulante begeleiding niet volstaat is er de mogelijkheid om (al dan niet tijdelijk) geplaatst te worden op de gespecialiseerde groepsbegeleiding.

Bekijk hier onze diensten in een overzicht

Zowel ouders als scholen kunnen bij KluppluZ terecht voor onderzoek. Dit geldt ook voor diagnosestellend onderzoek, zoals bijvoorbeeld autisme, ADHD, of dyslexie.

Bij ieder kind wordt zorgvuldig afgewogen of er meerwaarde is aan het stellen van een DSM-V diagnose. Bij KluppluZ staat de ontwikkeling van het kind centraal en worden ouders en school nauw betrokken bij het onderzoek van het kind.

Ons team van orthopedagogen, (GZ-)psychologen en regiebehandelaren werkt handelings- en oplossingsgericht. Wij geven praktische adviezen en handvatten die goed werkbaar zijn.

Bekijk hier alle diensten inclusief onderzoeken die wij bieden

KluppluZ hanteert voor onderzoek een doorlooptijd van maximaal drie maanden. Wij hebben geen wachtlijsten. Onderzoek, begeleiding of behandeling kan binnen enkele weken opgestart worden.

De financiering bij KluppluZ heeft verschillende invalshoeken en mogelijkheden.

Onderzoek bij kinderen kan worden gefinancierd door gemeenten, scholen, samenwerkingsverbanden en ouders.

Wanneer er sprake is van brede problematiek wordt onderzoek vaak door gemeenten bekostigd. Als er uitsluitend een hulpvraag komt vanuit school dan wordt het traject door scholen vergoed.

Gespecialiseerde groepsbegeleiding kan worden gefinancierd door:

Een gehele gemeentelijke bijdrage (beschikking/ gemeente afhankelijk)
Gedeeltelijke gemeentelijke bijdrage in combinatie met een eigen bijdrage van de ouders met de mogelijkheid teruggave via wet kinderopvang (WKO).

Bekijk hier het schema van financieringsmogelijkheden

Binnen KluppluZ spreken wij over maatwerk, omdat we voor ieder kind structureel werken met een begeleidingsplan dat is afgestemd op de individuele begeleidingsbehoeften van een kind. Voor aanvang van een traject proberen wij in goed overleg met alle betrokkenen de begeleidingsbehoeften in kaart te brengen en daarop stemmen wij ons aanbod af. Denk hierbij aan het formuleren van concrete doelen, uren inzet en duur van een traject.

Daarnaast worden er dagrapportages gemaakt welke, naast de kind-besprekingen met de zorgcoördinator, de basis vormen voor de evaluatiemomenten. Wij maken een onderscheid tussen een begin evaluatie, tussentijdse evaluatie(s) en een eindevaluatie. Deze aanpak geeft heldere inzichten in de ontwikkeling.

Tijdens de geplande evaluatiemomenten kan het plan, op basis van de ontwikkelingen die een kind laat zien, bijgesteld worden. Waarbij we, indien dit aansluit op de ontwikkeling, streven naar afbouw of het terug begeleiden naar een reguliere vorm van opvang/(speciaal) onderwijs.

KluppluZ kan in veel gevallen hulp en ondersteuning bieden. Mocht uit onze zorgvuldige analyse voor aanvang of tijdens en/of na een onderzoek of begeleidingstraject blijken dat de begeleiding van KluppluZ niet volstaat (bijvoorbeeld bij zware, complexe psychische of psychiatrische casuïstiek) verwijzen wij door naar een gespecialiseerde partner-hulpverlener. Dit is maatwerk en wordt per kind bekeken. Dit in afstemming met het kind, ouder en ontvangende partij. We gaan hierover graag met je in gesprek.

Gespecialiseerde groepsbegeleiding

Iedere werkdag:

 • Voor de 2-5-jarigen groep van 08:30 tot 18:00 of op vooraf vastgestelde dagdelen.
 • Voor de 4-12/13-jarigen groep aansluitend aan de schooltijden tot 18.00 uur en tijdens studie- en vakantiedagen van 08.30 tot 18.00 uur.
 • Voor de 12/13-18-jarigen aansluitend aan het onderwijs tot 18.00 uur en in de vakantieperiode 08.30 tot 18.00 uur.

Individuele begeleiding

 • Ambulante begeleiding op school is altijd onder schooltijd. Tijden zijn in overleg. In de (reguliere) kinderopvang in overleg tijdens de reguliere openingstijden.
 • Thuisbegeleiding kan in overleg ook 's avonds en in het weekend plaatsvinden.

Diagnostiek en behandeling
Diagnostiek en de hieruit voortvloeiende begeleiding en/of behandeling vindt plaats volgens, in overleg met ouders, gemaakte afspraken op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

Preventief en Laagdrempelig

 • Omdat wij ernaar streven de reguliere setting voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk te houden, voegen wij expertise toe waardoor een zwaardere vorm van begeleiding en behandeling kan worden voorkomen en mogelijk uitblijven.
 • Onze dienstverlening is laagdrempelig, omdat onze begeleiding en behandeling plaatsvindt op de plek waar de problematiek het meest speelt: school, de kinderopvang en/of de thuissituatie.
 • Wij hebben inzicht en begrijpen hoe de zorg werkt. Wij gaan uit van opvoeding door primaire opvoeders of verzorgers en zien hen als de eerste verantwoordelijke voor hun kind. In de visie van KluppluZ staat welbevinden en betrokkenheid bij het kind centraal, maar ook bij ouders is dit het geval. Wanneer een ouder in een hoge staat van welbevinden en betrokkenheid verkeert, zal dit direct een positieve uitwerking hebben op het opvoedingsklimaat en daarmee de ontwikkeling van het kind en gezin. In onze begeleiding en ondersteuning zal dit ook centraal staan.

Samen

 • Wij werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, in samenspraak met de ouders en onze partners, zoals het onderwijs, de kinderopvang en gemeenten.
 • Voor behandelingen (door onze collega’s van Onderzoek en Begeleiding) die we zelf niet uitvoeren werken we samen met onderaannemers en andere samenwerkingspartners. Onder andere op het gebied van psychomotorische therapie, systeemtherapie en creatieve therapie.
 • Samen begeleiden we deze kinderen in hun groei naar volwassenheid. Altijd op maat, met oog voor de specifieke behoeften van ieder kind.

Integraal en inclusief

 • Met onze dienstverlening bestendigen wij een inclusieve en integrale kindontwikkeling, door het versterken van het voorliggende veld en het inrichten van een passende omgeving voor kinderen met zorg met ook focus op het vergroten van integratie van kinderopvang en onderwijs.
 • Opvang en begeleiding in combinatie mogelijk - geen exclusie.

Expertise en Maatwerk

 • We zijn goed in preventie door vroegsignalering van gedrag bij kinderen, individueel en in groepsverband, en bieden een maatwerk ondersteuningsprofiel dat wenselijk is. Voor het kind, de ouders en de betrokken professionals.
 • Door de inzet van onze intern begeleider kinderopvang/coach passende kinderopvang en onze ambulante gespecialiseerde pedagogisch professionals op vestiging kunnen kinderen in hun eigen omgeving de zorg krijgen die nodig is en versterken we de vaardigheden van de pedagogisch professionals. Dit zowel bij kinderen die gebruik maken van de kinderopvang, maar ook bij de instroom van kinderen vanuit een behandel- specialistische setting. Dit doen we door het delen van expertise en coaching op de werkvloer. 
 • Onze ambulant trajecten worden uitgevoerd door SKJ geregistreerde medewerkers, dan wel onder supervisie van SKJ geregistreerde medewerkers. In overleg met school, ouders en eventueel groepsbegeleiding wordt een traject op maat gemaakt. De duur en intensiteit kan dus per traject verschillend zijn. De begeleidingstrajecten worden tussentijds en aan het einde met ouders, en eventueel school en/of groepsbegeleiding, en andere betrokkenen geëvalueerd.
 • Wij hebben naast gespecialiseerde groeps-en individuele begeleiding ook expertise in onderzoek (ook diagnostisch) en behandeling.
 • En ook zullen wij, altijd in het belang van het kind, zo nodig bijtijds doorverwijzen.

Tijdelijke ondersteuning om alle kansen te bieden

De interventies hebben doorgaans een tijdelijk karakter en versterken het kind in zijn of haar mogelijkheden (krachten, niveau en tempo) zodanig dat deze daardoor kansrijk in de huidige school en kinderopvang vestiging kan verblijven.

Wij denken graag met je mee. Neem contact op via 040 - 294 89 39. 

Heb je liever dat we je terugbellen? Laat je gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. 

Wij zijn op maandag, dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.